Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Nové číslo GaKO

18.11.2020 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2020
 

Usmernenie MV SR VI/9

05.11.2020 V súvislosti s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/9/2020 zo dňa 30.10.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje verejnosť o prijatí opatrení týkajúcich sa poskytovania služieb katastrálnymi odbormi okresných úradov. Rozsah opatrení a informácia o nadobudnutí ich účinnosti sú obsiahnuté v predmetnom usmernení.
 

Výzva predsedu úradu

30.10.2020 Predseda ÚGKK SR VYZVAL a dôrazne požiadal prednostov Okresných úradov, aby cez vedúcich Katastrálnych odborov zabezpečili z dôvodov dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania a aj z dôvodu predchádzania potenciálneho korupčného správania a aj z dôvodu zabezpečenia organizácie práce na okresnom úrade, katastrálnom odbore DODRŽIAVANIE poradia pri rozhodovaní o návrhu na vklad a vykonávaní zápisov vzniku, zmeny a zániku práv k nehnuteľnostiam formou záznamu.
 

Žiadosť o usmernenie

29.10.2020 Predseda ÚGKK SR žiada OÚ KO, aby umožnili komerčným geodetom vrámci ich práce návštevu všeobecnej dokumentácie na OÚ KO a odovzdávať a preberať geometrické plány, prípadne šetriť v operáte KN.
 

Oznamy

Oznamy Zobraziť ďalšie

Koronavírus a Slovensko

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.

Bratislava 18. decembra 2019

Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu

V nadväznosti na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa konala dňa 17.12.2019, bolo Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky doručených viacero otázok zo strany verejnosti ohľadne funkčnosti služieb a vierohodnosti údajov poskytovaných prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností (ďalej len „služby“). Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky uvádza, že predmetné služby boli uvedené do prevádzky, sú funkčné a je možné využívať ich pri komunikácii s orgánmi katastra. Informácie poskytované prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností sú priamo použiteľné na právne úkony.

Služby sú verejnosťou riadne využívané. O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že od 28.02.2019 bolo doručených na pracoviská katastra 436 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností. Po pripojení všetkých pracovísk katastra dňa 27.11.2019  je denne doručených priemerne 15 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností a tento počet denne narastá.

Kontaktný formulár https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/kontakt, ktorý môžu občania využívať na riešenie problémov.

Od 1. októbra 2018 je účinný zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 263/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho zákona a novela vyhlášky č. 461/2009 Z. z., sú:

1. kompetencia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR rozhodovať na centrálnej úrovni v pochybnostiach o predmete katastra, 
2. skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní
  - zavedenie osobitnej lehoty na výmaz záložného práva z doterajších 60 dní na 5 pracovných dní, 
  - skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní,
3. zavádza sa evidencia cien nehnuteľností do obsahu katastra,
4. precizujú sa podmienky na zápis práv k stavbám, bytom a nebytovým priestorom,
5. precizujú sa ustanovenia o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte (§ 59) a rozširujú sa dôvody na opravu chyby v katastrálnom operáte,
6. ustanovuje sa oprávnenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a okresného úradu spracúvať osobné údaje potrebné na účely katastra,
7. aktualizácia určitých údajov evidovaných v katastri nehnuteľností automatizovaným spôsobom, a to prevzatím údajov z iných referenčných registrov,
8. upravujú sa jednoznačné pravidlá verejnosti katastrálneho operátu a poskytovanie údajov katastra
  - zavádza sa nový výstup z katastra nehnuteľností, a to súpis nehnuteľností, 
  - upravuje sa elektronická služba – Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností,
9. upravuje sa vydávanie Preukazu geodeta a vedenie Centrálneho registra geodetov Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

Zákon č. 212/2018 Z. z. nájdete tu.
Vyhlášku č. 263/2018 Z. z. nájdete tu.

Dňa 17.09.2018 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom portálu ESKN poskytovanie elektronických  služieb o novú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“. Nová služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je spustená v overovacej prevádzke a umožní registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Služba má zaistiť informovanosť vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Hlavným cieľom poskytovania služby je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam, zapísaných v katastri nehnuteľností. Aktivovaná služba bude užívateľov automaticky informovať o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie upozornenia, že právne vzťahy sú dotknuté zmenou (t. j. vyznačenie plomby), vykonanie vkladu, vykonanie záznamu, zápis poznámky. Služba je viazaná na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, a táto prebieha v overovacej prevádzke na dennej báze počas pracovných dní.

Služba je prevádzkovaná podľa podmienok prevádzkovania a je súčasťou portálu ESKN v časti „elektronické služby“.

Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).
Bližšie informácie tu.

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.

Dňom 18.09.2017 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v územnom rozsahu väčšom, ako je v pôsobnosti okresného pracoviska katastra nehnuteľností (lustráciu) Geodetický a kartografický ústav Bratislava http://www.gku.sk/gku/aktuality/vyhladavanie-udajov-z-databazy-informacneho-systemu-katastra-nehnutelnosti.html .

Elektronické poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác.

Dňom 15.10.2014 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov poskytovanie údajov pre zhotoviteľov geometrických plánov o poskytovanie údajov o parcelách potrebných pre geometrické plány zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. Poskytnutie týchto údajov je možno požadovať elektronicky, alebo priamo vo všeobecnej dokumentácii spolu so žiadosťou o poskytnutie grafických súborov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +4212 2081 6002
Fax:+4212 4342 8130
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Elektronická podateľňa na ÚPVS

Všeobecná agenda

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail