Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 08.10.2020

Písmeno: a

absolútna orientácia

Termín absolútna orientácia
Definícia

rekonštrukcia mierky, polohy a orientácie modelu, resp. snímkového bloku v referenčnom súradnicovom systéme

Trieda B

absolútna výšková kóta

Termín absolútna výšková kóta
Definícia

výšková kóta vyjadrujúca nadmorskú výšku

Trieda E

absolútne meranie tiažového zrýchlenia

Termín absolútne meranie tiažového zrýchlenia
Definícia

určovanie hodnoty tiažového zrýchlenia prostredníctvom absolútneho gravimetra

Trieda A

absolútne určovanie polohy pomocou GNSS

Termín absolútne určovanie polohy pomocou GNSS
Definícia

metóda určovania geocentrickej priestorovej polohy a korekcie hodín prijímača na bode merania využívajúca známu polohu družíc a merania pseudovzdialeností pomocou kódov minimálne štyroch družíc GNSS

Trieda A

absolútny gravimeter

Termín absolútny gravimeter
Definícia

prístroj na absolútne meranie tiažového zrýchlenia

Trieda I

absolútny posun

Termín absolútny posun
Definícia

posun stavebného objektu vzhľadom na vzťažnú sústavu nezávislú od pozorovaného stavebného objektu

Trieda D

absolútny tiažový bod

Termín absolútny tiažový bod
Definícia

geodetický bod, ktorého hodnota tiažového zrýchlenia bola určená absolútnym gravimetrom

Trieda A

aditívne skladanie farieb

Termín aditívne skladanie farieb
Definícia

sčítací spôsob skladania základných farieb (RGB): červenej (Red), zelenej (Green), modrej (Blue)

Poznámka

Jednotlivé farebné tóny sa získavajú skladaním základných farieb v rôznom pomere.

Trieda B,E

adjustácia meračského náčrtu

Termín adjustácia meračského náčrtu
Definícia

záverečná úprava meračského náčrtu

Trieda F

administratívna hranica

Termín administratívna hranica
Definícia

pozri termín správna hranica

Trieda F

administratívna mapa

Termín administratívna mapa
Synonymum mapa správneho rozdelenia
Definícia

tematická mapa zobrazujúca rozdelenie územia na administratívnosprávne jednotky

Poznámka

V Slovenskej republike je administratívnou mapou napr. Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000 (s hranicami krajov, okresov a obcí).

Trieda E

adresa

Termín adresa
Definícia

< na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov > súbor údajov, ktoré identifikujú polohu
a) každého vstupu do bytovej budovy, nebytovej budovy (ďalej len „budova“), ktorá má určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

Poznámka

Súbor údajov identifikujúcich adresu tvoria: názov kraja, názov okresu, názov obce alebo názov vojenského obvodu, názov mestskej časti, ak sa mesto člení na mestské časti, názov časti obce alebo názov časti vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod členia na časti, názov ulice, ak je určený, súpisné číslo, orientačné číslo, ak je určené a adresný bod.

Trieda G

adresný bod

Termín adresný bod
Definícia

< na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov > priestorový údaj, ktorý označuje polohu
a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

Trieda G

aerotriangulácia

Termín aerotriangulácia
Definícia

letecká snímková triangulácia, ktorej podstatou je efektívne určenie vzájomnej a vonkajšej orientácie všetkých snímok v leteckom snímkovom bloku pri minimalizácii počtu lícovacích bodov

Trieda B

agátina

Termín agátina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou agátom bielym (Robinia pseudoacacia)

Trieda E

agregácia dát

Termín agregácia dát
Definícia

zoskupenie vybranej časti určitých entít s cieľom vytvorenia novej entity

Príklad

Zoskupenie susediacich areálových jednotiek do jednej väčšej jednotky.

Trieda C

aktualizácia databázy

Termín aktualizácia databázy
Definícia

proces revízie existujúcej informácie a jej doplnenie novou informáciou v súlade so zmenami v reálnom svete

Trieda C

aktualizácia kartografického diela

Termín aktualizácia kartografického diela
Definícia

uvedenie obsahu kartografického diela do súladu so skutočným stavom k určenému dátumu

Trieda E

aktualizácia mapy

Termín aktualizácia mapy
Definícia

uvedenie obsahu mapy do súladu so skutočným stavom k určenému dátumu

Poznámka

1. Pod skutočným stavom sa rozumie aj právny stav.
2. Uvedenie obsahu mapy do súladu môže byť aj opakované v rozmanitej periodicite, napríklad raz za rok, raz za týždeň alebo každodenne.

Trieda G, E

aktualizované vydanie

Termín aktualizované vydanie
Definícia

opakované vydanie, ktorého obsah bol oproti predchádzajúcemu vydaniu uvedený do súladu so skutočnosťou k určenému dátumu

Trieda E

aktuálnosť kartografického diela

Termín aktuálnosť kartografického diela
Definícia

súlad obsahu kartografického diela so stavom k určenému dátumu

Trieda E

aktuálnosť mapy

Termín aktuálnosť mapy
Definícia

súlad obsahu mapy so skutočným stavom

Poznámka

Pod skutočným stavom sa rozumie aj právny stav.

Trieda E

alfanumerický znak

Termín alfanumerický znak
Definícia

figurálny znak v tvare písmen a číslic (vrátane ich kombinácií)

Trieda E

ambiguita

Termín ambiguita
Definícia

celočíselný násobok dĺžky nosnej vlny zodpovedajúci zdanlivej vzdialenosti medzi prijímačom a družicou globálnych navigačných satelitných systémov

Poznámka

Počas neprerušeného fázového merania GNSS zostáva ambiguita konštantná.

Trieda A

anaglyfická mapa

Termín anaglyfická mapa
Synonymum mapový anaglyf
Definícia

mapa skladajúca sa z dvoch prekrývajúcich sa obrazov terénu, ktoré sa odlišujú hodnotami paraláx vznikajúcich pri stereoskopickom zázname územia (alebo modelu terénu) a ktoré sú vytlačené v dvoch doplnkových farbách

Poznámka

1. Pri pozeraní sa na takúto mapu cez okuliare s červeným a azúrovým filtrom sa terén vníma priestorovo.
2. Na monitore možno vizualizovať takúto mapu (vnímať priestorovo) metódami počítačovej grafiky.

Trieda E

analógová mapa

Termín analógová mapa
Definícia

mapa vyhotovená tradičným spôsobom na fyzikálnom podklade, napr. pomocou čiar a znakov nakreslených alebo vytlačených na papieri

Trieda E

analógová snímka

Termín analógová snímka
Definícia

snímka fyzicky reprezentovaná na pevnom médiu (film, papier, sklo, kov a pod.)

Trieda B

analógové mapové dielo

Termín analógové mapové dielo
Definícia

mapové dielo, ktoré tvorí súbor mapových listov, má jednotnú mierku, klad a označenie mapových listov

Trieda E,F

analógové spracovanie obrazu

Termín analógové spracovanie obrazu
Definícia

opticky, mechanicky alebo optoelektronicky realizované spracúvanie fotografických alebo iných analógových obrazových záznamov pomocou analógových vyhodnocovacích prístrojov

Trieda B

analytická mapa

Termín analytická mapa
Definícia

tematická mapa, ktorá zobrazuje (vyjadruje) vybrané, analýzou získané priamo pozorovateľné javy, objekty a ich charakteristiky

Trieda E

analýza kartografického diela

Termín analýza kartografického diela
Definícia

kriteriálny rozbor obsahu kartografického diela

Poznámka

Rozlišuje sa analýza mapy podľa použitých metód (opisná, grafická, matematicko-štatistická a pod ), prostriedkov (vizuálna, automatizovaná a pod.) a ďalších kritérií.

Trieda E

anamorfná mapa

Termín anamorfná mapa
Definícia

mapa skonštruovaná tak, že jej základné atribúty (dĺžky, plochy a pod.) sú účelne geometricky skreslené (deformované) na základe zvoleného matematického pravidla a sú úmerné rôznym ukazovateľom javu, napr. početnosti obyvateľstva, množstvu vyrobeného tovaru a pod.

Poznámka

Na tvorbu sa používa anamorfná metóda, založená na geometrickej premene vybraného atribútu javu, v dôsledku ktorej sa mení celkový výzor mapy

Trieda E

anamorfná metóda

Termín anamorfná metóda
Definícia

metóda mapového vyjadrenia javu na základe matematických a geometrických princípov, v dôsledku ktorých sa mení celkový vzhľad mapy

Poznámka

Anamorfná metóda je založená na geometrickej premene vybraného parametra (vlastnosti) javu podľa určitých pravidiel.

Príklad

Počet obyvateľov Slovenska podľa okresov, veľkosť územných jednotiek odpovedá veľkosti javu a ich tvar je obdĺžnik.

Trieda E

anojkonymum

Termín anojkonymum
Synonymum terénny názov
mikrotoponymum
Definícia

vlastné meno neživého prírodného nesídelného objektu a javu na Zemi a toho človekom vytvoreného objektu na Zemi, ktorý nie je určený na bývanie a je pevne fixovaný v krajine

Poznámka

1. Anojkonymá (terénne názvy) sa delia na chotárne názvy (názvy hospodársky využívaných objektov, napr. polí, pasienkov, záhrad, viníc, lesov), oronymá (fyzickogeografické názvy alebo názvy geografického reliéfu, napr. pohorí vrchov, dolín, nížin), hydronymá (vodné názvy, napr. názvy riek, jazier, vodných nádrží, rybníkov), speleonymá (názvy jaskýň a priepastí), hodonymá (názvy dopravných ciest) a názvy skupiny ďalších nezaradených objektov a javov, ktoré nie sú určené na bývanie, ako napr. kameň, božia muka, geodetický bod.
2. Termín mikrotoponymum sa zvykne stotožňovať aj s termínom chotárny názov. Pre nejednoznačnú definíciu sa termín mikrotoponymum v slovenskej onomastike prestal používať.

Príklad

Chotárne názvy: Bratka (sad), Bojarské (les), Zábrečie (pole), Úbrodčie (sad), Črchlenica (les), Dechteník (les), Dušník (vinica), Gbelec (pole), Zálanie (pole), Poprudie (les), Vojana (lúka), Nadvažie (les), Smola (sad), Kňahynice (lúka); oronymá: Brekovec (vrch), Čiernik (vrch), Malý Tribeč (vrch), Veľký Kraslav (vrch), Sitience (vrch), Brdce (vrch), Budislav (svah), Konislav (hrebeň), Hvozdec (vrch); hydronymá: Bzenovský potok (vodný tok), Bzinský potok (vodný tok), Bzovatý (vodný tok), Bzovec (vodný tok), Bzovský potok (vodný tok), Bžiansky potok (vodný tok), Rázdelský potok (vodný tok), Vojnický rybník (rybník), Trebianka (vodný tok), Trebeľa (vodný tok), Ťažký vodopád (vodopád), Ťažké pleso (pleso), Hornád (vodný tok); speleonymá: Driny (jaskyňa), Dobšinská ľadová jaskyňa (jaskyňa), Brázda (priepasť); hodonymá: Jantárová cesta, Cesta slobody.

Trieda E

anomália tiažového zrýchlenia

Termín anomália tiažového zrýchlenia
Definícia

rozdiel medzi hodnotou skutočného tiažového zrýchlenia a normálneho tiažového zrýchlenia

Poznámka

Povrchová anomália tiažového zrýchlenia je rozdiel medzi skutočným tiažovým zrýchlením v bode na povrchu Zeme a nominálnym tiažovým zrýchlením v bode na telluroide; anomália tiažového zrýchlenia na geoide je rozdiel medzi redukovaným tiažovým zrýchlením v bode na geoide a normálnym tiažovým zrýchlením v bode na povrchu ekvipotenciálneho elipsoidu.

Trieda A

anomália vo voľnom vzduchu

Termín anomália vo voľnom vzduchu
Synonymum Fayeova anomália
Definícia

rozdiel medzi meraným tiažovým zrýchlením, redukovaným o redukciu vo voľnom vzduchu a normálnym tiažovým zrýchlením

Trieda A

aplikačná schéma

Termín aplikačná schéma
Definícia

<pre GIS> konceptuálna schéma špecifického okruhu záujmov

Trieda C

aplikovaná kartografia

Termín aplikovaná kartografia
Definícia

súhrn poznatkov súvisiacich s tvorbou máp

Poznámka

V minulosti používaný aj synonymný termín praktická kartografia.

Trieda E

arborétum

Termín arborétum
Definícia

záhrada, sad alebo park, v ktorom sa pestujú rozličné domáce i cudzokrajné, okrasné aj úžitkové dreviny najmä na študijné a kultúrno-rekreačné ciele

Príklad

Arborétum Mlyňany (naše najznámejšie arborétum vo Vieske nad Žitavou pri Zlatých Moravciach) a Arborétum Kysihýbeľ (v Banskej Štiavnici).

Trieda E

areálový znak

Termín areálový znak
Definícia

výrazový prostriedok vypĺňajúci areál v mape

Poznámka

Môže to byť farba, vzorka, ale aj figurálny znak alebo alfanumerický znak.

Trieda E

astronomická kartografia

Termín astronomická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou astronomických máp

Trieda E

astronomická mapa

Termín astronomická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca astronomické objekty, ich rozmiestnenie, klasifikáciu a ďalšie charakteristiky, ktorými sa zaoberá astronómia

Poznámka

Jej obsah je podrobnejší a odbornejší v porovnaní s hviezdnou mapou.

Trieda E

astronomická orientácia

Termín astronomická orientácia
Definícia

orientácia objektu, v geodézii zvyčajne referenčnej siete, voči astronomickému severu, ktorý je určený polohou rotačnej osi Zeme

Poznámka

1. Astronomická orientácia je absolútna v tom zmysle, že je daná kinematickým prejavom Zeme, jej rotáciou, a nie je závislá od žiadneho referenčného telesa.
2. Astronomická orientácia sa vyjadruje astronomickým azimutom zvoleného smeru.

Trieda A,F

astronomicko-geodetická sieť

Termín astronomicko-geodetická sieť
Definícia

trigonometrická sieť vysokej presnosti s geodetickými základnicami a Laplaceovými bodmi

Trieda A

astronomicko-gravimetrická nivelácia

Termín astronomicko-gravimetrická nivelácia
Definícia

metóda určenia výšok geoidu nad referenčným elipsoidom, ktorá využíva výsledky astronomicko-geodetických meraní a meraní tiažového zrýchlenia (na rozdiel od astronomicko-geodetickej nivelácie, ktorá využíva len astronomicko-geodetické merania)

Trieda A

astronomický univerzál

Termín astronomický univerzál
Definícia

prístroj na presné meranie vodorovných a zvislých uhlov s rovnakou presnosťou, upravený na merania v geodetickej astronómii

Trieda I

astronomlcko-geodetická nivelácia

Termín astronomlcko-geodetická nivelácia
Definícia

metóda, ktorou sa určujú prevýšenia geoidu alebo kvázigeoidu nad referenčným elipsoidom, a to v ťahu, v ktorého vrcholoch boli určené zvislicové odchýlky z astronomických a geodetických meraní

Trieda A

atlas

Termín atlas
Synonymum mapový atlas
Definícia

súbor máp spojených účelom, tematikou, mierkou (radom mierok), generalizáciou a ďalšími systémovými hľadiskami, spracovaný koncepčne, kartograficky a polygraficky ako jednotné diel

Trieda E

atlas sveta

Termín atlas sveta
Definícia

atlas všeobecno-informačného charakteru zobrazujúci celú Zem a jej časti

Trieda E

atribút

Termín atribút
Definícia

vlastnosť opisujúca geometrické, typologické, tematické alebo iné charakteristiky entity alebo objektu

Trieda C

atribútové dáta

Termín atribútové dáta
Definícia

tabuľkové alebo textové dáta opisujúce kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky entít

Trieda C

autentifikácia

Termín autentifikácia
Definícia

kontrolné a overovacie práce, ktoré vykonávali štátne meračské orgány pri preberaní meračských diel vyhotovených inými organizáciami alebo civilnými zememeračmi, najmä pre potreby pozemkového katastra

Trieda E

autoatlas

Termín autoatlas
Definícia

atlas obsahujúci automapy určitého územia (napr. štátu) a informácie týkajúce sa autodopravy a autoturistiky

Trieda E

automapa

Termín automapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca cestnú sieť, jej klasifikáciu, vybavenosť a ďalšie údaje týkajúce sa autodopravy, autoturistiky

Trieda E

autor mapy

Termín autor mapy
Definícia

jednotlivec, skupina osôb alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na tvorbe mapy

Poznámka

Autorstvo mapy sa prejavuje spracovaním originálu, konceptu mapy, alebo podkladov relevantných na vznik mapy.

Trieda E

autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností

Termín autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností
Definícia

potvrdenie osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením, že pri vybraných geodetických a kartografických činnostiach sa dodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi

Trieda G, A

autorizovaný geodet a kartograf

Termín autorizovaný geodet a kartograf
Definícia

fyzická osoba, ktorá získala osobitnú odbornú spôsobilosť na overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa právnych predpisov

Trieda A

autorské právo

Termín autorské právo
Definícia

<v kartografii˃ osobnostné a majetkové právo autora (skupiny autorov, inštitúcií) ku kartografickému dielu

Poznámka

1. Autorské právo sa vzťahuje na kartografické dielo ako na celok, ale aj na jeho časti.
2. Autorské právo predstavuje súhrn platných právnych vzťahov týkajúcich sa spracovania obsahu máp a ich využitia.

Trieda E

autorský hárok (AH)

Termín autorský hárok (AH)
Definícia

merná jednotka rukopisu autora slúžiaca na posúdenie rozsahu diela

Poznámka

Autorský hárok má v prípade textu 36 000 tlačových znakov (aj s medzislovnými medzerami) a v prípade mapy (grafických podkladov, obrázkov, schém a pod.) 2 300 cm2 ich plochy.

Trieda E

autorský originál mapy

Termín autorský originál mapy
Definícia

grafická predloha budúceho obsahu mapy spracovaná autorom

Poznámka

Autorský originál mapy slúži ako podklad na spracovanie zostavovateľského, príp. priamo vydavateľského originálu mapy.

Trieda E

azimutálna projekcia

Termín azimutálna projekcia
Synonymum azimutálne zobrazenie
Definícia

premietanie povrchu referenčnej gule na zobrazovaciu rovinu, pričom stred premietania leží na normále k zobrazovacej rovine a normála prechádza stredom gule; podľa smeru premietania vzniká pólová alebo rovníková projekcia a projekcia vo všeobecnej polohe

Poznámka

Známejšie sú tri azimutálne projekcie: gnómonická (stred premietania leží v strede referenčnej gule), stereografická (stred premietania leží v protiľahlom bode referenčnej gule) a ortografická (stred premietania leží v nekonečne).

Trieda E
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016