8. Vektorové mapy určeného operátu zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

K 10.01.2014 bolo v katastri nehnuteľností 7 111 951 pozemkov evidovaných ako parcely registra C-KN, z toho 5 494 638 (78,71 %) s vpísaným vlastníckym vzťahom na liste vlastníctva. Zvyšné reálne pozemky v počte 1 617 313 sú najmä združené poľnohospodárske alebo lesné pozemky, prípadne pozemky s inou konfiguráciou, ako boli pôvodné nehnuteľnosti, ku ktorým sú v rámci zostavovania registrov obnovenej evidencie pozemkov vyšetrované a zakladané právne vzťahy (tzv. parcely registra E-KN). Takýchto parciel registra E-KN so založenými vlastníckymi vzťahmi vedenými na listoch vlastníctva bolo v katastri nehnuteľností k 10.01.2014  8 081 043. Každá z nich je zároveň zobrazená v tzv. vektorovej mape určeného operátu, ktorá tvorí špeciálny súbor pre každé katastrálne územie. V roku 2013 sa dopracovala a vyhlásila platnosť vektorových máp určeného operátu v 457 katastrálnych územiach, čo je zatiaľ najväčší počet takýchto súborov dohotovených v jednom kalendárnom roku.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 12.08.2014