Profil verejného obstarávateľa

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“)  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).


Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní  je v pôsobnosti Odboru  ekonomiky a správy majetku v súlade s platným Organizačným poriadkom ÚGKK SR.  Za vecný obsah  súťažných podkladov verejného obstarávania zodpovedá riaditeľ odboru, ktorý predložil požiadavku na zadávanie zákazky. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  sa podieľajú aj odborní zamestnanci ÚGKK SR, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a tiež ako členovia komisií. Úrad zabezpečuje zadávanie zákaziek aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vo vestníku Európskej únie, vo vestníku verejného obstarávania a v profile verejného obstarávateľa. 

Informácie podľa § 41

Zaslanie informácie podľa § 41 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

10.12.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o  verejnom obstarávaní  - otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ - PLZ  - Zabezpečenie ochranných bezpečnostných služieb
29.10.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o  verejnom obstarávaní  - otváranie časti ponúk - OSTATNÉ - PLZ  - Zabezpečenie ochranných bezpečnostných služieb
03.09.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  - otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ - PLZ  - Zabezpečenie upratovacích služieb
29.07.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o  verejnom obstarávaní  - otváranie časti ponúk - OSTATNÉ - PLZ  - Zabezpečenie upratovacích služieb
29.07.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o  verejnom obstarávaní  - otváranie časti ponúk - OSTATNÉ - PLZ  - Zabezpečenie strážnej služieb
09.07.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o  verejnom obstarávaní  - otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ - NLZ  - Zabezpečenie stravovacích služieb
08.07.213 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o  verejnom obstarávaní  - otváranie časti ponúk - OSTATNÉ - NLZ  - Zabezpečenie stravovacích služieb

Informácie podľa § 136

Zaslanie informácie podľa § 136 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

13.01.2014 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Zabezpečenie ochranných bezpečnostných služieb pre ÚGKK SR
21.10.2013  Informácia týkajúca sa povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní  - PLZ – Zabezpečenie upratovacích služieb  
11.09.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Zabezpečenie upratovacích služieb
30.08.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní  - PLZ  - Zabezpečenie upratovacích služieb
12.08.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o  verejnom obstarávaní  - NLZ  - Zabezpečenie stravovacích služieb
26.07.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o  verejnom obstarávaní  - NLZ  - Zabezpečenie stravovacích služieb
09.07.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o  verejnom obstarávaní  - NLZ  - Zabezpečenie stravovacích služieb

Etický kódex zamestnancov ÚGKK SR pri verejnom obstarávaní č. SM-ÚGKK SR-10/2012 zo dňa 02.11.2012

Verejný obstarávateľ v prechodnom období, t.j. od 01.07.2013 do zriadenia elektronického trhoviska nemá podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povinnosť zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona  s cenami vyššími ako 1 000 eur.


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

Nadlimitné zákazky

 

Podlimitné zákazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 27.03.2017