Názvy chránených území

Za chránené územia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiiny v znení neskorších predpisov možno vyhlásiť lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov, významné krajinné prvky, územia medzinárodného významu. O štandardizácii názvov chránených území rozhoduje podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov Úrad geodézie, kartografie a katastra SR so súhlasom Ministerstva kultúry SR a Ministerstva životného prostredia SR. Doplňujúce informácie k chráneným územiam nájdete na http://uzemia.enviroportal.sk/, http://www.sopsr.sk/natura/, v publikácii Názvy chránených území Slovenskej republiky(2005). Obsahom publikácie neboli názvy ÚEV, CHVÚ, CHKP, CHS.
Dátum poslednej aktualizácie: 10.09.2020.
 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 10.09.2020