Názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel

Abecedne usporiadané zoznamy štandardizovaných názvov sú výstupom z databázy geografických názvov a slúžia na jednoduchý prístup k názvom geografických objektov týchto kategórií. Názvy geografických objektov, ktoré sú zároveň obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS), štandardizoval úrad.
Databáza geografických názvov bola vytvorená na podklade vydaných publikácií Geografické názvy okresu.... (všetky okresy SR). Súčasťou vydaných publikácií boli podkladové mapy s približnou lokalizáciou objektov, dnes na zobrazovanie geografických objektov slúži geoportál.
Štandardizovaný názov je v zmysle § 18  zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii  v znení neskorších predpisov záväzný pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.
Databáza geografických názvov neobsahuje názvy všetkých objektov, výber teda nie je konečný, lebo v podklade, z ktorého sa vychádzalo, často neboli pomenované aj významnejšie objekty. Úrad preto vítame podnety na doplnenie a štandardizáciu ďalších názvov alebo na opravu nesprávnych údajov. Po posúdení podnetov, prípadnej úprave a štandardizácii podľa stanovených pravidiel tieto názvy môžu prispieť k rozšíreniu zverejneného obsahu.
Zoznamy obsahujú aj variantné názvy, ktoré slúžia výlučne ako pomôcka pri vyhľadávaní. Do zoznamov sa doplnili z dostupných mapových podkladov. Po zistení ďalších podôb variantných názvov sa bude stĺpec s variantnými názvami ďalej dopĺňať.
 

Posledná aktualizácia 11.10.2017.


Údaje poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 11.10.2017